Projekt Ministerstva kultury č.j. 30665/2022 „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“.

V první polovině ledna byl úspěšně ukončen externí projekt na podporu památek světového dědictví, finančně podpořený MK ČR. Výstupem projektu je metodika jak funkčně  integrovat učivo o památkách světového dědictví do kurikula společenskovědně a humanitně zaměřených studijních programů v terciálním vzdělávání.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Řešitelské období: 3/2022-12/2022

Podrobné informace včetně plného znění metodiky jsou k dispozici https://ucp.cz/veda-a-vyzkum/projekty/vyzkumne-projekty/