Studovat kombinovaně

je možné ve všech programech a specializacích (kromě anglického programu)

Délka studia

se kombinovaným studiem neprodlužuje

Harmonogram výuky

se liší na základě studijního programu

Příležitost pro všechny

Kombinované studiu je určeno pro všechny studenty, kteří se musí během pracovního týdne věnovat i jiným záležitostem a nemají čas navštěvovat školu několikrát do týdne. Výuka probíhá formou víkendových soustředění, která probíhají vždy v pátek odpoledne a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 5-6 těchto soustředění. Účast na soustředěních není povinná.

Jediný rozdíl v kombinovaném studiu je u studijních programů Hotelnictví a cestovní ruch a marketing (Bc. a Ing.), kde v každém semestru jsou tři soustředění v rozsahu jednoho týdne, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Účast na soustředěních není povinná. Přesné podmínky pro přijetí do kombinované formy studia naleznete níže v sekci důležité informace.

Důležité informace

 • Podmínky pro přijetí do kombinované formy studia: +

  Podmínkou pro přijetí do bakalářského stupně studia je doložení originálu maturitního vysvědčení nebo úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Podmínkou pro přijetí do magisterského stupně studia je doložení originálu bakalářského diplomu nebo úředně ověřené kopie bakalářského diplomu. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií. Přímá část výuky u kombinované formy je realizována formou víkendových soustředění, která probíhají vždy v pátek odpoledne a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 5- 6 těchto soustředění.
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Bc. a Ing.) - podmínky pro přijetí do kombinované formy studia: +

  1. Doložení pracovní činnosti před nástupem studia: a) pracovní poměr před vstupem do studia v povinné minimální celkové délce 12 měsíců v rozsahu minimálně 20 hodin týdně (pokud není pokryt potvrzením o zaměstnání v době nástupu do studia). Celková délka pracovního poměru může být součtem pracovních poměrů u více zaměstnavatelů b) podnikání na živnostenský list v délce nejméně 12 měsíců 2. Doložení pracovní činnosti v době zahájení studia: a) pracovní poměr v době studia (rozsah minimálně 20 hodin týdně) b) podnikání na živnostenský list c) v případě evidence na Úřadu práce je nutné doložit potvrzení o této skutečnosti a později nový pracovní poměr d) v případě mateřské i rodičovské dovolené je nutné doložit čestné prohlášení a rodný list dítěte Současné splnění obou výše uvedených podmínek uchazeč o studium dokládá vyplněním formuláře. V případě nesplnění některých podmínek pro přijetí do kombinované formy studia může uchazeč o studium konzultovat svou situaci s prorektorem pro studium, který je oprávněn stanovit individuální podmínky pro přijetí ke studiu. Student kombinované formy studia má možnost si bezplatně prodloužit studium o dva semestry. V každém semestru jsou tři soustředění v rozsahu jednoho týdne, ve kterých probíhá přímá forma výuky. Účast na soustředěních není povinná.
 • Mohu přestoupit z denní formy na kombinované studium a naopak? +

  Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po úspěšném ukončení semestru.
 • Mám status studenta i při kombinovaném studiu? +

  Ano, ale studenti kombinované formy nemají plný status studenta a přicházejí o některé výhody spojené s prezenční formou studia. Například studenti kombinované formy studia nemají nárok na ISIC kartu a veškeré slevy s ní spojené, ale mají nárok na kartu ALIVE.
 • Nestíhám se zúčastnit některých přednáškových bloků, mohu být za to penalizován na zkouškách? +

  Ne, docházka se nezohledňuje při konečném hodnocení.
 • Jsou materiály dostupné online? +

  Ano, většina studijních materiálů (prezentace, povinná literatura, skripta) je dostupná online.
 • Je možné fakturovat platbu školné na zaměstnavatele a je daňově uznatelným nákladem? +

  Ano, je to možné. Je třeba nám dodat fakturační údaje firmy a následně se může úhrada školného použít jako daňově uznatelný náklad.