doc. Ing. Monika Ploch Palatková, Ph.D.

Ředitelka institutu

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Monika Ploch Palatková se dlouhodobě pohybuje mezi vzdělávací a akademickou sférou a praxí s orientací na marketing management v mezinárodním prostředí. Základem profesního působení se stalo magisterské a doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2002) a úspěšné habilitační řízení na Fakultě provozně-ekonomické Mendelovy univerzity v Brně (2013). V rámci doktorandského studia absolvovala ve svém oboru roční pobyt na Universität St. Gallen ve Švýcarsku.
V letech 2015 – 2019 zastávala pozici generální ředitelky České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Profesní dráhu začínala jako manažerka pro příjezdový a domácí turismus v cestovní kanceláři Fischer. V rámci expertní činnosti se zabývala i zpracováním strategií a koncepčních dokumentů ve společnosti CzechIt – Institute for Strategic Studies on Tourism o. p. s., kde mimo jiné do roku 2014 vedla zpracování střednědobé marketingové strategie České republiky: Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu nebo se účastnila jako členka týmu na zpracování expertní zprávy pro Národní památkový ústav: Zhodnocení dopadu restrukturalizace NPÚ na kompetence a funkčnost památkových objektů v oblasti cestovního ruchu. Podílela se na činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a realizovala konzultační a expertní činnost v rámci přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období 2014 – 2020. Do roku 2014 pracovala na Vysoké škole obchodní v Praze, kde řídila katedru ekonomiky cestovního ruchu a garantovala řadu klíčových odborných předmětů v bakalářském studijním oboru „Cestovní ruch“ a magisterském oboru „Management cestovního ruchu“. Na UCP je Monika Ploch Palatková ředitelkou Institutu mezinárodního managementu a marketingu a garantkou bakalářského profesně orientovaného studijního programu Mezinárodní marketing a management a International Management and Marketing.
V roce 2012 získala cenu nakladatelství Grada Publishing 2011 a v roce 2015 získala titul Osobnost cestovního ruchu České republiky udílené na základě hlasování nejširší odborné veřejnosti. Jako první Češka se v roce 1998 stala členkou prestižní mezinárodní organizace AIEST (Mezinárodní organizace odborníků v oblasti turismu). Dále je kromě AIEST členkou České manažerské asociace, České marketingové společnosti a Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR.

Publikace

PALATKOVÁ, M., PLOCH, J. Digitization as a Key Solution For Tourism And Air Transport Recovery, s. 186-199. 10th International Conference Current Trends in Spa, Hospitality and Tourism 2022. Institute of Hospitality Management and Economics, Praha, 2022. ISBN 978-80-87411-41-4.
PALATKOVÁ, M., PLOCH, J. Challenges for Measuring the Competitiveness of Tourism Destinations in the post-covid Period. In Roman Fiala. Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION 2022. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 139-150. ISBN 978-80-87411-41-4.
PALATKOVÁ, M., PLOCH, J. Challenges for training and education in tourism and air transport in the period of post-pandemic recovery. In Ing. Ivica Linderová, PhD. Peer-reviewed Conference Proceedings of the International Conference Topical Issues Of Tourism - CRISIS SOLUTIONS FOR TOURISM 2022. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 260-273. ISBN 978-80-88064-57-2.
PLOCH, J., PALATKOVÁ, M. Strategic Management and Crises Management as the Main Pillars of Recovery in the International Tourism and Civil Aviation Transport. Croatian Regional Development Journal, 2022, 3.1: 24-46.
PALATKOVÁ, M., PLOCH, J. Methods of Covid-19 Crises Management in the International Tourism and Civil Aviation Transport. Proceedings of the ENTRENOVA ENTerprises REsearch InNOVAtion Conference, Vol. 7, No. 1, Edited by: Klopotan, I. et al., ISSN 1849-7950, 2021.
PLOCH, J., PALATKOVÁ, M., ŘEHOŘ, V. Air Transport and Tourism Indicators: Their informatik option. New Trends in Civil Aviation. In Socha, V. a kol. New Trends in Civil Aviation. London: Taylor & Francis Group, London, 2018. s. 101-106, 7 s. ISBN 978-0-8153-7602-6. doi:10.1201/9781351238649.PALATKOVÁ, M. The Czech Marketing Strategy for Domestic Tourism – The Application of the Strategy Map and BSC Model. In: Tourism and Leisure - Current Issues and Perspectives of Development. Editors: Pechlaner, Harald, Smeral, Egon (Eds.). 2015, Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN 978-3-658-06660-4.
PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch - analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4862-7.
PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu – Turismus České republiky, 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2014, 264 stran. ISBN 978-80-247-3643-3.
PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada Publishing, 2013, 224 stran. ISBN 978-80-247-3751-5.
PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing. 2011, 207 stran. ISBN 978-80-247-3749-2.