Študovať kombinovane

je možné vo všetkých programoch a špecializáciách (okrem anglického programu)

Dĺžka štúdia

sa kombinovaným štúdiom nepredlžuje

Harmonogram výučby

sa líši na základe študijného programu

Príležitosť pre všetkých

Kombinované štúdium je určené pre všetkých študentov, ktorí sa musia počas pracovného týždňa venovať aj iným záležitostiam a nemajú čas navštevovať školu niekoľkokrát do týždňa. Výučba prebieha formou víkendových sústredení, ktoré prebiehajú vždy v piatok popoludní a v sobotu. V priebehu jedného semestra je zaradených spravidla 5-6 týchto sústredení. Účasť na sústredeniach nie je povinná.

Jediný rozdiel v kombinovanom štúdiu je pri študijnom programe Hotelníctvo a cestovný ruch a marketing (Bc. a Ing.), kde v každom semestri sú tri sústredenia v rozsahu jedného týždňa, v ktorých prebieha priama forma výučby. Účasť na sústredeniach nie je povinná. Presné podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia nájdete nižšie v sekcii dôležité informácie.

Dôležité informácie

 • Podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia: +

  Podmienkou pre prijatie do bakalárskeho stupňa štúdia je doloženie originálu maturitného vysvedčenia alebo úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia. Podmienkou pre prijatie do magisterského stupňa štúdia je doloženie originálu bakalárskeho titulu alebo úradne overenej kópie bakalárskeho titulu. Ťažisko štúdia spočíva v samostatnej práci študentov s využitím dištančných študijných opôr poskytnutých školou, predpísanej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Kontakt medzi študentmi a pedagógmi prebieha okrem priamej výučby aj prostredníctvom internetu a ďalších komunikačných médií. Priama časť výučby pri kombinovanej forme je realizovaná formou víkendových sústredení, ktoré prebiehajú vždy v piatok popoludní a v sobotu. V priebehu jedného semestra je zaradených spravidla 5-6 takýchto sústredení.
 • Hotely, cestovný ruch a marketing (Bc. a Ing.) - podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia: +

  1. Doloženie pracovnej činnosti pred nástupom štúdia: a) pracovný pomer pred vstupom do štúdia v povinnej minimálnej celkovej dĺžke 12 mesiacov v rozsahu minimálne 20 hodín týždenne (pokiaľ nie je pokrytý potvrdením o zamestnaní v čase nástupu do štúdia). Celková dĺžka pracovného pomeru môže byť súčtom pracovných pomerov u viacerých zamestnávateľov b) podnikanie na živnostenský list v dĺžke najmenej 12 mesiacov 2. Doloženie pracovnej činnosti v čase začatia štúdia: a) pracovný pomer v čase štúdia (rozsah minimálne 20 hodín týždenne) b) podnikanie na živnostenský list c) v prípade evidencie na Úrade práce je nutné doložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a neskôr nový pracovný pomer d) v prípade materskej i rodičovskej dovolenky je nutné doložiť čestné vyhlásenie a rodný list dieťaťa Súčasné splnenie oboch vyššie uvedených podmienok uchádzač o štúdium dokladá vyplnením formulára. V prípade nesplnenia niektorých podmienok na prijatie do kombinovanej formy štúdia môže uchádzač o štúdium konzultovať svoju situáciu s prorektorom pre štúdium, ktorý je oprávnený stanoviť individuálne podmienky pre prijatie na štúdium. Študent kombinovanej formy štúdia má možnosť si bezplatne predĺžiť štúdium o dva semestre. V každom semestri sú tri sústredenia v rozsahu jedného týždňa, v ktorých prebieha priama forma výučby. Účasť na sústredeniach nie je povinná.
 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra.
 • Mám status študenta aj pri kombinovanom štúdiu? +

  Áno, ale študenti kombinovanej formy nemajú plný status študenta a prichádzajú o niektoré výhody spojené s prezenčnou formou štúdia. Napríklad študenti kombinovanej formy štúdia nemajú nárok na ISIC kartu a všetky zľavy s ňou spojené, ale majú nárok na kartu ALIVE.
 • Nestíham sa zúčastniť niektorých prednáškových blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie, dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, veľká väčšina študijných materiálov (prezentácie, povinná literatúra, skriptá) sú dostupné online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.