Študovať kombinovane

je možné vo všetkých programoch a špecializáciách (okrem anglického programu)

Dĺžka štúdia

sa kombinovaným štúdiom nepredlžuje

Harmonogram výučby

sa líši na základe študijného programu

Príležitosť pre všetkých

Kombinované štúdium je určené pre všetkých študentov, ktorí sa musia počas pracovného týždňa venovať aj iným záležitostiam a nemajú čas navštevovať školu niekoľkokrát do týždňa. Výučba prebieha formou víkendových sústredení, ktoré prebiehajú vždy v piatok popoludní a v sobotu. V priebehu jedného semestra je zaradených spravidla 5-6 týchto sústredení. Účasť na sústredeniach nie je povinná.

Jediný rozdiel v kombinovanom štúdiu je pri študijnom programe Hotelníctvo a cestovný ruch a marketing (Bc. a Ing.), kde v každom semestri sú tri sústredenia v rozsahu jedného týždňa, v ktorých prebieha priama forma výučby. Účasť na sústredeniach nie je povinná. Presné podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia nájdete nižšie v sekcii dôležité informácie.

Dôležité informácie

 • Podmienky pre prijatie do kombinovanej formy štúdia: +

  Podmienkou pre prijatie do bakalárskeho stupňa štúdia je doloženie originálu maturitného vysvedčenia alebo úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia. Podmienkou pre prijatie do magisterského stupňa štúdia je doloženie originálu bakalárskeho titulu alebo úradne overenej kópie bakalárskeho titulu. Ťažisko štúdia spočíva v samostatnej práci študentov s využitím dištančných študijných opôr poskytnutých školou, predpísanej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Kontakt medzi študentmi a pedagógmi prebieha okrem priamej výučby aj prostredníctvom internetu a ďalších komunikačných médií.
 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra.
 • Mám status študenta aj pri kombinovanom štúdiu? +

  Áno, ale študenti kombinovanej formy nemajú plný status študenta a prichádzajú o niektoré výhody spojené s prezenčnou formou štúdia. Napríklad študenti kombinovanej formy štúdia nemajú nárok na ISIC kartu a všetky zľavy s ňou spojené, ale majú nárok na kartu ALIVE.
 • Nestíham sa zúčastniť niektorých prednáškových blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie, dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, veľká väčšina študijných materiálov (prezentácie, povinná literatúra, skriptá) sú dostupné online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.