JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Prorektorka pre rozvoj medzinárodných štúdií

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D.

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. pôsobí ako prorektorka pre rozvoj medzinárodných štúdií. Počas 15 ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje rovnako pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a rovnako vedeniu výskumných interných a externých projektov. 6 rokov pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník na Paneurópskej vysokej škole. Venuje sa vedeniu záverečných prác na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.
Pedagogická činnosť sa orientuje na predmety Národná a medzinárodná bezpečnosť, Otázky vojny a mieru, Terorizmus ako bezpečnostná hrozba a Metodológia vedy. Výskumná činnosť sa zameriava na oblasť národnej a medzinárodnej bezpečnosti, organizovanej kriminality a asymetrie v konflikte. Autorka vedeckých štúdií, odborných a učebných textov v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti, asymetrie v konflikte, hrozby organizovanej kriminality a kodanskej školy bezpečnosti.
V roku 2017 pôsobila ako externý poradca Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť vedy, výskumu a inovácií. Od roku 2017 pôsobila ako metodik/analytik v Agentúre pre podporu vedy a výskumu a ako tajomníčka Predsedníctva APVV SR, kde následne zastávala pozíciu vedúcej oddelenia medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci. Od roku 2019 – 2020 pôsobila ako interný poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť hodnotenia a analýzy bezpečnostných rizík. Od roku 2017 – 2021 zastávala funkciu člena Správnej rady Žilinskej Univerzity v Žiline.
Riešiteľka viacerých národných a medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, APVV, Nórske fondy, Rada vlády pre prevenciu kriminality SR, Slovak Aid) so zameraním sa na oblasť organizovanej kriminality a bezpečnosti. Pôsobí ako oponent slovenských národných projektov VEGA a KEGA. Spoluorganizátorka a člen vedeckých výborov národných a medzinárodných konferencií a odborných kolokvií. Je členkou Poradnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of New Zealand and Pacific Studies, indexovaného v databáze SCOPUS a ERIH.

Publikácie

ĎURFINA, Anna: Right of Peoples to Self-Determination within the Context of International Law of Armed Conflict. Konferencia Viedeň, Medzinárodná konferencia Current issues of science and research in the global world: proceedings of the international conference. - Leiden: CRC Press, [2014]. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. 2014. ISBN 978-11-3802-739-8.; 978-1317-525-10-3. (indexované v SCOPUS) (100 %)

ĎURFINA, Anna: Národná a medzinárodná bezpečnosť I. Vysokoškolské skriptá, 213 s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, online, 2020. Edice učebních textu. ISBN 978-80-7632-029-1 (pdf) (100%, 10,65 AH)

ĎURFINA, Anna: Africa from the perspective of Copenhagen school of security – fragile states vs. security dynamics. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020. 11. Medzinárodná konferencia. Liptovský Mikuláš. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. ISBN 978-80-8040-589-2-23. (100%)

ĎURFINA, Anna: Research methodology of non-military threat – transnational organized crime and game theory. Military & Science, 2/2020. Vol. 15, ISSN 2453-7632 (100 %)