Učiteľ naživo, Univerzita tretieho veku

Pre záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti, avšak nemajú záujem o bakalárske alebo magisterské štúdium, ponúka VŠMVV dva typy celoživotného vzdelávania - Učiteľ naživo a Univerzita tretieho veku. V súčasnosti je možné sa zapojiť do celoživotného vzdelávania iba na pražskej pobočke.

Učiteľ naživo

Učiteľ naživo je dvojročný program pre budúcich učiteľov (tzv. pedagogické minimum), ktorý realizuje Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha spolu s Učiteľom naživo, z.ú. a za podpory viacerých finančných partnerov.

Ide o program celoživotného vzdelávania, ktorý je určený absolventom vysokých škôl, ktorí chcú učiť deti na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole. Získali titul Mgr./Ing. (nepedagogického smeru) a chcú učiť predmet(y) podľa svojej odbornosti, ale chýba im potrebné pedagogické vzdelanie.

Súčasťou programu je 280 hodín praxe a 320 hodín výcviku.

Viac informácií

Univerzita tretieho veku (U3V)

Ide o súbor programov celoživotného vzdelávania zameraných na vzdelávanie osôb v postproduktívnom veku. Základným poslaním U3V je otvorenie univerzitných zdrojov poznatkov, vedomostí a zručností osobám v seniorskom veku. Cieľom týchto programov je teda poskytnúť seniorom možnosť, aby sa kvalifikovane a na univerzitnej úrovni mohli systematicky zoznamovať s najnovšími poznatkami v oblasti vedy, histórie, politiky, kultúry a pod. Mimo toho plní U3V tiež významnú sociálnu funkciu a motivuje seniorov k ďalšej aktivite.

Program celoživotného vzdelávania Univerzita tretieho veku je spravidla určený záujemcom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú stredné odborné vzdelanie s maturitou. Absolventom programu U3V vydá Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha osvedčenie, ktorého odovzdanie prebieha v kaplnke Sacre Coeur.