Erasmus+

Objavujte svet! Vďaka štúdiu alebo praktickej stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete schopní lepšie komunikovať v cudzom jazyku, rozšírite si jazykové a medzikultúrne poznatky a získate taktiež potrebné sociálne zručnosti.

Program Erasmus+ ponúka študentom s finančnou podporou EU:

Študijné pobyty

Máte možnosť absolvovať študijný pobyt na partnerskej zahraničnej inštitúcii v dĺžke 2 – 12 mesiacov. Študent tak má možnosť vycestovať v bakalárskom a magisterskom stupni celkom na 24 mesiacov (+12 v doktorandskom štúdiu). Je možnosť aj opakovaného výjazdu v každom študijnom cykle do max. 12 mesiacov.

Praktické stáže

Získajte zahraničnú pracovnú skúsenosť v rozsahu 2 – 12 mesiacov vo firmách a inštitúciách v krajinách zapojených do programu ERASMUS+. Absolventi do jedného roka od ukončenia štúdia tiež môžu vycestovať na absolventskú praktickú stáž, podmienkou je podpísanie všetkej zmluvnej dokumentácie s UCP ešte pred ukončením štúdia.

Za akých podmienok sa môžem programu zúčastniť?

Kvalifikačné podmienky – zhrnutie:
 • Je nutné mať znalosti jazyka, v ktorom bude štúdium prebiehať. Znalosť jazyka je základný predpoklad, pretože tu bude cudzí jazyk slúžiť ako nástroj na zvládnutie štúdia v zahraničí.
 • Medzi UCP a partnerskou inštitúciou bola uzavretá bilaterálna zmluva ERASMUS+. Zoznam partnerských inštitúcií nájdete tu.
 • Som študentom zapísaným do akreditovaného študijného programu na UCP (bakalársky, magisterský študijný program).
 • Riadne som ukončil/a minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia. Nie je rozhodujúce, či dennou alebo inou formou štúdia, ale štúdium v zahraničí je vždy denné.
 • Dĺžka študijného pobytu bude minimálne 2 mesiace (prípadne jeden trimester), maximálne 12 mesiacov – vždy v rámci jedného akademického roka.
 • Po celú dobu plánovaného pobytu v zahraničí budem študentom UCP (pred výjazdom do zahraničia alebo počas študijného pobytu nie je možné štúdium na UCP ukončiť alebo prerušiť).
Čo musím urobiť?
 • Informovať sa o podmienkach a termíne výberového konania.
 • Výber univerzity. Pozrieť si zoznam partnerských univerzít a venovať pozornosť odboru a úrovni štúdia. Preštudovať si na webových stránkach vybranej univerzity informácie určené zahraničným Erasmus+ študentom.
 • Zistiť si dôsledky štúdia v zahraničí na štúdium na UCP (uznanie kurzov absolvovaných v zahraničí, potreba rozloženia štúdia, individuálny študijný plán atď.).
Financovanie
 • Študent získa grant v závislosti od krajiny, kde bude študovať. Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí. Táto čiastka je paušálna a nemusí pokryť všetky náklady. Je nutné počítať s finančnou spoluúčasťou.
 • Existuje priznanie tzv. mimoriadneho grantu zo sociálnych dôvodov a tiež v prípade akéhokoľvek zdravotného znevýhodnenia (tým môže byť napr. bezlepková diéta, fyzické znevýhodnenie), kedy je možné požadovať napr. príspevok na potraviny, náklady na cestu domov počas štúdia či k návšteve lekára, ak to zdravotný stav študenta vyžaduje. Špeciálny grant môže získať napr. aj matka samoživiteľka s dieťaťom na podporu pri umiestnení dieťaťa do škôlky v zahraničí, ak sa rozhodne vziať dieťa so sebou.
 • Žiadosť o navýšenie grantu podá študent u koordinátora programu Erasmus+ na zahraničnom oddelení UCP.

Kontakt

Ing. Barbora Komínková: kominkova@ucp.cz